گزیده ای از اوستا

 

اشتاد یشت


(ایزد بانوی راستی)

 

**************
به خوشنودی فر ایرانی مزدا آفریده


گفت اهورا مزدا زرتشت را:


من آفریدم فر ایرانی را


آن دارنده رمه


آن دارنده دارایی


آن فزاینده خرد و دانش


آن شکننده رشک


آن کوبنده خشم (1/18)


فر ایرانی


نابود کند اهریمن آزار رسان را


دور سازد خشم را


شکست دهد دیو خواب را


بر افکند سرمای سخت را


فرو کوبد دیو خشکسالی را... (2/18)...


فرا گیرد فر ایرانی


همه سرزمین های ایرانی را


آنگاه که ستاره تشتر شتابنده شود


بادها وزان شوند


باران ها ریزان شوند


و بهره دهند همه چکاد کوه ها را


ژرفای همه دره ها را


همه رودها را


همه گیاهان سرسبز زیبا را... (6/18)


درود به فر ایرانی مزدا آفریده (9/18)

****************************** 

از کتاب : سرودهایی از اوستا (رضا مرادی غیاث آبادی) 

/ 0 نظر / 37 بازدید