یک خاطره از علی اکبر دهخدا

در این حال ایشان از خواب بیدار می شود و تا نزدیک صبح 3 قطعه از مسمط زیر را
 
می سراید و فردا آنها را تصحیح کرده و دو قطعه دیگر به آنها اضافه می کند و در
 
شماره اول « صوراسرافیل » چاپ سویس به چاپ می رساند :

ای مرغ سحر ، چو این شب تار،
 
بگذاشت ز سر سیاه کاری،

وز نفحه روح بخش اسحار،
 
رفت از سر خفتگان خماری،
 
بگشود گره ز زلف زر تار،
 
محبوبه نیلگون عماری،
 
یزدان به کمال شد پدیدار،
 
واهریمن زشت خو حصاری،
 
                                 یاد آر ز شمع مرده ، یاد آر!
 
ای مونس یوسف اندرین بند
 
تعبیر ،عیان چو شد ترا خواب،
 
دل پر زشعف ، لب از شکرخند،
 
محسود عدو ، به کام اصحاب،
 
رفتی بر یار و خویش و پیوند،
 
آزادتر از نسیم و مهتاب ،
 
زان کو همه شام با تو یک چند
 
در آرزوی وصال احباب ،
 
                                  اختر به سحر شمرده ، یاد آر
 
چون باغ شود دوباره خرم،
 
ای بلبل مستمند مسکین !
 
وز سنبل و سوری و سپرغم ،
 
آفاق نگارخانه چین
 
گل سرخ و به رخ عرق زشبنم،
 
تو داده زکف ، زمام تمکین ،
 
زان نو گل پیشرس که در غم ،
 
ناداده به نار شوق تسکین ،
 
                                            از سردی دی فسرده ، یاد آر
 
ای همره تیه پور عمران ،
 
بگذشت چو این سنین معدود ،
 
وان شاهد نغز بزم عرفان
 
بنمود چو وعد خویش مشهود ،
 
وز مذبح زر چو شد به کیوان
 
هر صبح شمیم عنبر و عود ،
 
زان کو به گناه قوم نادان
 
در حسرت ارض موعود ،
 
                                     بر بادیه جان سپرده ، یاد آر
 
چون گشت ز نو زمانه آباد ،
 
ای کودک دوره طلایی ،
 
وز طاعت بندگان خود شاد ،
 
بگرفت ز سر خدا خدایی،
 
نه رسم ارم ، نه اسم شداد ،
 
گِل بست زبان ژاژ خایی ،
 
                               تسنیم وصال خورده ، یاد آر


/ 0 نظر / 334 بازدید