فال حافظ

نقل مى کنند، حافظ شیرازى در یکى از اشعارش ، گفت

گر مسلمانى ازاین است که حافظ دارد

آه  ا گر   از  پس   امروز   بود  فرد ا ئى

مصرع دوم موجب شد که عده اى حافظ را تکفیر کرده و گفتند، او در مورد روز قیامت
 
با تعبیر کلمه ((اگر)) شک و تردید نموده است . این مطلب به گوش حافظ رسید، براى
 
دفع این تهمت ، شعرى قبل از شعر فوق ، ساخت و در نتیجه ایراد فوق برطرف گردید
 
و آن شعر این است .
 
این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه مى گفت
 
بر  در میکده اى  بادف  و  نى ترسا ئى
 
گرمسلمانى از این است که حافظ دارد
 
آه  ا گر  از  پس  امر و ز  بو د  فردا ئى
 
در نتیجه مطابق مضمون شعر آخر، ترسا (یعنى مسیحى ) در مورد قیامت تردید کرده
 
است نه حافظ.
/ 0 نظر / 22 بازدید