خرج کرایه آفتابه

نقل از کتاب شرح حال رجال ایران-ج1:
 
«...در مرداد ماه سال 1328 خورشیدی که ملک عبدالله پادشاه اردن هاشمی در تهران
 
توقف داشت و از طرف شهرداری صورت ریز مخارج داده شده بود , یک قلم کرایه آفتابه
 
برای تطهیر , شش هزار ریال در صورت مخارج ذکر شده بود و کسی هم نبود که از
 
متصدیان پذیرایی چند روزه پرسش و بازخواست کند که چگونه امکان دارد کرایه آفتابه
 
برای چند روز 6 هزار ریال بشود.»


/ 0 نظر / 17 بازدید