امام علی(ع) فراسوی ادیان

نرسیسیان(فیلسوف انگلیسی)

اگر علی(ع) این گوینده با عظمت , امروز در کوفه بر منبر قرار می گرفت شما
 
مسلمانان مشاهده می کردید که مسجد کوفه با همه وسعت خود از اجتماع مردم
 
مغرب زمین برای استفاده از دریای خروشان علی(ع) موج می زند.

******************************
دکتر شبلی شمیل(طبیب و محقق لبنانی)

علی(ع) بزرگ بزرگان جهان و تنها نسخه منحصر به فردی است که در گذشته وحال ,
 
شرق و غرب جهان نمونه ای مانند او را به خود ندیده است.

*******************************
واشنگتن ارونیک(محقق و نویسنده آمریکایی)

علی(ع)از برجسته ترین خوانواده های نژاد عرب یعنی قریش بود. او دارای سه
 
خصلت بزرگ:شجاعت,فصاحت و سخاوت بود.

روح دلیر و شجاع او بود که او را شایسته عنوان «شیر خدا» نمود ، لقبی را که
 
پیغمبر(ص) به او عطا فرمود.

*******************************
جرجی زیدان(نویسنده و دانشمند مسیحی مصری)

اگر بگویم مسیح از علی(ع) بالاتر است عقلم اجازه نمی دهد و اگر بگویم علی(ع) از
 
مسیح بالاتر است دینم اجازه نمی دهد.

********************************
بر گرفته از کتاب :علی(ع) فراسوی ادیان(کریم خوانی-صمدانی) 
/ 0 نظر / 21 بازدید