شوفر شوخ و شنگ تاکسی

تیپ باید زد !

جور دیگر اما...

کار را باید جست

کار باید خود پول

کار باید کم و راحت باشد !

فک وفامیل که هیچ...

با همه مردم شهر پی کار باید رفت !

بهترین چیز اتاقی است که از دسته چک وپول پر است !

پول را زیر پل و مرکز شهر باید جست !

سید خندان یه نفر !

سوئیچم کو ؟

چه کسی بود صدا کرد دربست ؟


/ 0 نظر / 52 بازدید